Algemene verkoopsvoorwaarden Rent your chef

Algemene verkoopsvoorwaarden

Rent your chef

Deze algemene verkoopvoorwaarden leggen de samenwerking vast tussen de Klant (u, uw) en de Verkoper (Rent your chef , wij, ons, onze). Door onze webshop te gebruiken en artikels uit ons aanbod te bestellen aanvaard u dat deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing zijn.

Identiteit van de Verkoper:

Rent your chef
Modelstad 36b
3650 Dilsen-Stokkem
BTW: BE 0830 150 843
E-mail: info@rentyourchef.be
Tel. 0477/74.98.74

Artikel 1: Algemene bepalingen

De webshop van Rent your chef , met maatschappelijke zetel te Dilsen-Stokkem (België), BTW BE 0830 150 843 hierna ‘de Verkoper biedt haar Klanten de mogelijkheid om bereide gerechten online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die een bezoeker van deze website (Klant) van Rent your chef plaatst. Het plaatsen van een bestelling via de webshop van Rent your chef houdt in dat de Klant deze voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO. Zij zijn altijd inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen. Bijkomende leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden apart vermeld.

De prijsopgave slaat uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet begrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor Klanten die woonachtig zijn binnen een straal van 30 km van Modelstad 36b te Dilsen-Stokkem. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Ondanks het feit dat wij de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid hebben samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Verkoper niet. Rent your chef is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld gewicht, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u om vooraf contact op te nemen met onze Klantendienst (zie artikel 10).

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de Verkoper. Rent your chef kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen/bestellen

U kan artikelen uit onze webshop bestellen die u vooraf betaalt.

De Klant dient bij Rent your chef de bestelling te betalen via:

  • Via bankkaart (Bancontact)

De aankoop komt tot stand op het moment dat de Klant een bevestigingsmail van ons ontvangt. Alle artikelen dienen besteld te worden ten laatst op dinsdag om 17uur. De artikelen worden dan bij de Klant geleverd de dag nadien op woensdag tussen 18 uur en 21uur.

Producten die besteld worden via onze webshop worden niet terugbetaald, en kunnen ook niet geruild worden.

Gelet op de aard van de producten die wij aanbieden, beschikt de consument niet over een herroepingsrecht op basis van artikel VI.53, 4° Wetboek Economisch Recht.

Rent your chef is gerechtigd om een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van de Verkoper. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de Klant vanaf de levering.

Artikel 6: Levering

Het punt van levering wordt door de Klant gekozen op de website en worden ook in de bevestigingsmail aangegeven.

De Klant moet elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, onmiddellijk melden aan Rent your chef.

Artikel 7: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Rent your chef om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 8: Rent your chef Klantendienst

Rent your chef is bereikbaar op het telefoonnummer 0477/74.98.74
via e-mail op info@rentyourchef.be of per post op het volgende adres: Modelstad 36b, 3650 Dilsen-Stokkem;

Artikel 9: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Rent your chef. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

Rent your chef kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe voorwaarden.

Artikel 10: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 11: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgische recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Tongeren bevoegd.

Artikel 12: Klachtenprocedure

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn, en hechten heel veel waarde aan het vertrouwen dat u in onze zaak stelt. Zou u echter toch een klacht hebben over één van onze producten of over onze dienstverlening, laat het ons dan zeker weten via: info@rentyourchef.be  We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: https://ec.europa.eu/odr

Artikel 13: Retourrecht

Gelet op de aard van de producten die wij aanbieden, beschikt de consument niet over een herroepingsrecht op basis van artikel VI.53, 4° Wetboek Economisch Recht.